Zasady i warunki - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Zasady i warunki

Aktualne od 18/03/2022

1. Wstęp

Serwis LEI Polska jest obsługiwany przez Baltic LEI AS (numer rejestracyjny 14357869, adres prawny Veerenni tn 24, 10135, Estonia) i jest agentem rejestracji LEI w Polsce działającym pod znakiem towarowym “LEI Polska”.

LEI Polska działa jako agent rejestracji LEI i współpracuje z lokalnymi jednostkami operacyjnymi („LOU”, wydawca „LEI”) akredytowanymi przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). LEI Polska jest oficjalnym Agentem Rejestracyjnym EQS Group AG, a kody LEI będą rejestrowane na platformie EQS LEI, z wyjątkiem jurysdykcji, które nie są objęte EQS. LEI Polska może zdecydować się na współpracę z co najmniej jedną organizacją nadającą LEI, aby zapewnić spełnienie potrzeb swoich klientów w zakresie usług LEI, w zależności od warunków panujących na rynku. LEI Polska pomaga podmiotom prawnym uzyskać dostęp do sieci podmiotów nadających LEI odpowiedzialnych za nadawanie LEI, a także usługi powiązane.

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) to 20-znakowy kod alfanumeryczny oparty na standardzie ISO 17442 opracowanym przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Łączy się z kluczowymi informacjami referencyjnymi, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych za pomocą niepowtarzalnego kodu numerycznego. Pula danych LEI jest publicznie dostępna i stanowi unikalny klucz do ustandaryzowanych informacji o podmiotach prawnych na całym świecie. Dane są rejestrowane i regularnie weryfikowane zgodnie z protokołami i procedurami ustanowionymi przez Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI.

Każdy Rejestrujący, czyli osoba prawna, która złożyła wniosek na stronie internetowej, ma bezpośredni związek z LEI Polska i otrzyma kod LEI wydany i utrzymywany przez LOU zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Strona www.lei-polska.pl dostępna jest za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, takich jak Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer itp. Ponadto strona jest dostosowana do większości telefonów komórkowych oraz iPadów.

LEI Polska oczekuje od użytkowników serwisu korzystania z usług w dobrej wierze. Surowo zabrania się przesyłania fałszywych wniosków o LEI, dostarczania zabronionych prawnie informacji lub korzystania ze strony internetowej w innym, niewłaściwym celu.

Umowa

Klikając „Zgadzam się z Warunkami”, użytkownik wyraża zgodę na zawarcie prawnie wiążącej umowy („Umowa”, „Warunki”) z LEI Polska w imieniu osoby prawnej („Rejestrujący”). Niniejsze Warunki mają zastosowanie do rejestracji, odnawiania, przenoszenia i aktualizacji LEI zgodnie z definicją i wytycznymi GLEIF.

LEI Polska rozpocznie przetwarzanie wniosku po dokonaniu przez Rejestrującego pełnej płatności zgodnie z Subskrypcją wybraną przez Rejestrującego. Aby złożyć wniosek o LEI, Rejestrujący musi dostarczyć do LEI Polska upoważnienie, wysyłając List Autoryzacyjny, jak opisano w sekcji 3 Warunków. W przypadku, gdy Rejestrujący dokonał płatności, ale nie dostarczył upoważnienia, LEI Polska wyśle Rejestrującemu przypomnienie. Jeśli Rejestrujący nie dostarczy LEI Polska Listu Autoryzacyjnego w ciągu 30 dni od pierwszego przypomnienia, LEI Polska zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia Rejestrującego.

Rejestrujący rozumie i zgadza się, że LEI Polska administruje wszystkimi żądaniami dotyczącymi LEI zgodnie z wymogami, zaleceniami, wytycznymi i instrukcjami wydanymi przez GLEIF. Rejestrujący nie ma prawa żądać od LEI Polska żadnych działań, które nie są zgodne z wymogami, zaleceniami, wytycznymi i / lub instrukcjami GLEIF.

Wyjątki od prawa konsumenckiego nie mają zastosowania do usług LEI Polska, dlatego ustawowe prawo do odstąpienia od zamówienia i otrzymania zwrotu pieniędzy nie ma zastosowania.

Korzystanie z usług LEI Polska jest również uzależnione od zaakceptowania przez Rejestrującego Oświadczenia o plikach cookie i Informacji o polityce prywatności LEI Polska, które dotyczą sposobu, w jaki LEI Polska zbiera, wykorzystuje, udostępnia i przechowuje dane osobowe.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do rejestracji, odnawiania, przenoszenia i aktualizacji LEI zgodnie z definicją i wytycznymi GLEIF.

LEI Polska rozpocznie przetwarzanie wniosku po dokonaniu przez Rejestrującego pełnej płatności zgodnie z Subskrypcją wybraną przez Rejestrującego. Aby złożyć wniosek o LEI, Rejestrujący powinien dostarczyć upoważnienie do LEI Polska, wysyłając je, jak opisano w sekcji 3 Warunków. W przypadku, gdy Rejestrujący dokonał płatności, ale nie dostarczył upoważnienia, LEI Polska wyśle Rejestrującemu przypomnienie. Jeśli Rejestrujący nie dostarczy LEI Polska listu autoryzacyjnego w ciągu 30 dni od pierwszego przypomnienia,  LEI Polska zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia Rejestrującego.

Rejestrujący rozumie i zgadza się, że LEI Polska zarządza wszystkimi żądaniami dotyczącymi LEI zgodnie z wymogami, zaleceniami, wytycznymi i instrukcjami wydanymi przez GLEIF. Rejestrujący nie ma prawa żądać od LEI Polska żadnych działań, które nie są zgodne z wymogami, zaleceniami, wytycznymi i / lub instrukcjami GLEIF.

Wyjątki od prawa konsumenckiego nie mają zastosowania do usług LEI Polska, dlatego ustawowe prawo do odstąpienia od zamówienia i otrzymania zwrotu pieniędzy nie ma zastosowania.

Korzystanie z usług LEI Polska jest również uzależnione od zaakceptowania przez Rejestrującego Oświadczenia o plikach cookie i Informacji o polityce prywatności LEI Polska, które dotyczą sposobu, w jaki LEI  Polska zbiera, wykorzystuje, udostępnia i przechowuje dane osobowe.

2. OBOWIĄZKI

Stosowalność LEI

Rejestrujący musi podać dokładne dane referencyjne (czyli publicznie dostępne informacje o podmiotach prawnych identyfikowalnych za pomocą LEI) we wniosku o nadanie LEI z LEI Polska. Dane referencyjne obejmują:

Informacje o wizytówce obejmują na przykład oficjalną nazwę osoby prawnej i jej zarejestrowany adres. W Globalnym Systemie LEI informacje te nazywane są danymi „Poziomu 1”.

Informacje o związku umożliwiają identyfikację bezpośrednich i ostatecznych rodziców osoby prawnej, jeśli ma to zastosowanie. Informacje te określane są jako dane „Poziomu 2”.

LEI Polska weryfikuje dane referencyjne w lokalnych rejestrach publicznych (zobacz pełną listę organów rejestracyjnych) i nadaje kod LEI zgodny ze standardem LEI.

Rejestrujący jest odpowiedzialny za dokładność danych referencyjnych. Przesyłając swoje dane referencyjne, Rejestrujący poświadcza ich poprawność i zastosowalność w ramach procesu rejestracji LEI.

LEI Polska zwróci się do Rejestrującego w przypadku jakichkolwiek niekompletnych wniosków lub poprosi o dalsze informacje w celu potwierdzenia ważności danych referencyjnych podmiotu prawnego, jeśli publicznie dostępne źródła nie wystarczą. Niemniej jednak odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych zawsze spoczywa na Rejestrującym.

Rejestrujący powinien upewnić się, że aplikacja LEI jest niepowtarzalna, a także powinien mieć świadomość, że każdy podmiot prawny może mieć tylko jeden LEI. Jeśli w wyniku procesu wnikliwej kontroli zostanie ujawnione, że został zarejestrowany (lub oczekuje) inny kod LEI, żądanie Rejestrującego zostanie odrzucone, a płatności mające zastosowanie do jego pierwotnego wniosku o LEI zostaną zwrócone.

Dane referencyjne Rejestrującego zostaną zweryfikowane przy użyciu publicznie dostępnych źródeł. W większości przypadków proces Due Diligence podmiotu zarejestrowanego będzie przeprowadzany z wykorzystaniem rejestrów publicznych (np. lokalnych rejestrów handlowych lub równoważnych). Jeśli LEI Polska nie będzie w stanie zidentyfikować podmiotu prawnego za pomocą rejestrów publicznych, może wówczas zażądać dodatkowych informacji od Rejestrującego. Jeśli Rejestrujący nie dostarczy dokumentów, to LEI Polska może odmówić rejestracji LEI i w takim przypadku płatności dokonane przez Rejestrującego nie zostaną zwrócone. Jeśli Rejestrujący dostarczy dokumenty, ale LEI Polska nadal nie będzie w stanie zarejestrować LEI, płatności dokonane przez Rejestrującego zostaną zwrócone.

LEI Polska zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji LEI, jeśli Rejestrujący poda fałszywe informacje, nie zaktualizuje aktualnych informacji lub nie dokona poprawek zgodnie z żądaniem LEI Polska.

Wycena i fakturowanie

Cena pierwszej rejestracji LEI lub corocznego odnowienia LEI („Subskrypcja”) jest dostępna na stronie internetowej LEI Polska i płatna natychmiast po złożeniu wniosku.

Płatności będą przyjmowane w następujących walutach: PLN lub EUR. Aby uniknąć wątpliwości, pełna płatność jest definiowana jako kwota netto przekazana do LEI Polska po uwzględnieniu wszelkich podatków, opłat bankowych, prowizji i opłat za usługi. Opłata GLEIF jest zawarta w opłacie abonamentowej.

LEI Polska zastosuje podatek VAT, jeśli uzna to za stosowne, zgodnie z przepisami VAT dotyczącymi świadczenia usług. LEI Polska będzie opierać się na numerze VAT i danych rozliczeniowych, które przedstawiciel Rejestrującego podał podczas procesu rejestracji. LEI Polska ma prawo do poprawiania danych związanych z podatkiem VAT, jeśli istnieje wyraźne wskazanie, że takie dane są nieprawidłowe.

Rejestrujący uiści opłatę zgodnie z cennikiem, nawet jeśli wniosek o LEI nie został wypełniony poprawnie lub zawiera nieprawidłowe dane. Usługi LEI Polska mają na celu jak najszybsze przesyłanie danych do LOU, w związku z czym nie ma możliwości wycofania się z usługi lub żądania zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi.

W każdym przypadku, gdy LEI Polska nie otrzyma płatności zgodnie z cennikiem, zastrzega sobie prawo do zaprzestania dalszego składania wniosku o LEI.

Wszelkie dokumenty i pokwitowania zostaną przesłane przez LEI Polska jako dokument PDF na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

3. LIST UPOWAŻNIAJĄCY

Po złożeniu wniosku o rejestrację, odnowienie lub przeniesienie, LEI  Polska prześle przedstawicielowi Rejestrującego wiadomość e-mail zawierającą pełnomocnictwo („List upoważniający”). LEI Polska nie ma obowiązku weryfikacji adresu e-mail podanego przez przedstawiciela.

Przedstawiciel Rejestrującego podpisze upoważnienie za pomocą podpisu elektronicznego lub ręcznie (druk i skan) i odeśle do LEI Polska pocztą elektroniczną. Po przedłożeniu przez Rejestrującego upoważnienia, LEI Polska zostanie uznane za posiadające prawnie wiążące upoważnienie do działania w imieniu Rejestrującego w celach określonych w upoważnieniu. LEI Polska będzie w pełni upoważnione do rejestracji, odnawiania, przenoszenia i aktualizacji LEI w imieniu Rejestrującego.

Upoważnienie udzielone w liście upoważniającym jest ważne tak długo, jak Rejestrujący posiada ważną subskrypcję na usługi LEI Polska. Rejestrujący ma prawo w każdej chwili wycofać upoważnienie, wysyłając do LEI Polska pisemne powiadomienie o tym fakcie. Należy pamiętać, że skutkiem wycofania autoryzacji udzielonej LEI Polska jest to, że LEI Polska nie będzie w stanie odnowić LEI Rejestrującego na następny okres ani wysyłać żadnych powiadomień dotyczących odnowień, wszelkich wyzwań lub innych działań związanych z administrowaniem LEI w systemie GLEIF. LEI Polska jako podmiot upoważniony ma ograniczone prawa do reprezentowania Rejestrującego; LEI Polska jest upoważnione do reprezentowania Rejestrującego w związku z rejestracją, odnowieniem, przeniesieniem i aktualizacją LEI zgodnie ze standardami i wymogami określonymi przez GLEIF.

4. USŁUGI

LEI polska świadczy 4 rodzaje usług elektronicznych:
1. Rejestracja LEI
2. Odnowienie LEI
3. Transfer LEI
4. Aktualizacja danych LEI
Zakres usług został opisany poniżej.

Rejestracja LEI

Aby zamówić LEI lub odnowić istniejący LEI, Rejestrujący wypełnia wniosek na stronie LEI Polska. LEI  Polska nie ma obowiązku weryfikowania danych zebranych z rejestrów lub dostarczonych przez przedstawiciela Rejestrującego.

Wniosek może złożyć upoważniony przedstawiciel zarejestrowanej osoby prawnej. Przedstawiciel gwarantuje, że uzyskał pełne upoważnienie do złożenia wniosku o LEI. LEI Polska ma prawo zażądać dodatkowej dokumentacji w celu identyfikacji przedstawiciela lub weryfikacji upoważnienia. LEI Polska zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku, jeśli przedstawiciel Rejestrującego nie dostarczy informacji wymaganych przez LEI Polska.

Przedstawiciel Rejestrującego, składając wniosek, oświadcza, że jest upoważnionym przedstawicielem zarejestrowanego podmiotu, jako pracownik lub urzędnik Rejestrującego lub działający w imieniu podmiotu. Przedstawiciele dokonujący rejestracji na rzecz podmiotu trzeciego powinni posiadać ważne pełnomocnictwo. LEI Polska może zażądać dodatkowej dokumentacji, jeśli jest to konieczne, aby udowodnić istnienie prawa przedstawiciela do działania w imieniu podmiotu. LEI Polska zastrzega sobie prawo do zażądania od Rejestrującego dodatkowych informacji, np. uzyskać dokumentację potwierdzającą, że każda osoba trzecia dokonująca rejestracji podmiotu została odpowiednio upoważniona.

Po otrzymaniu przez LEI Polska upoważnienia i dokonaniu płatności, LEI Polska rozpocznie przetwarzanie wniosku Rejestrującego. W przypadku niespójności w danych dostarczonych przez Rejestrującego lub braku niektórych informacji, LEI Polska może skontaktować się z przedstawicielem Rejestrującego drogą mailową lub telefonicznie.

LEI Polska nie pobiera przedpłat w większości obsługiwanych krajów; jednakże w okolicznościach, w których dostępna jest przedpłata, LEI Polska nie ma obowiązku przekazywania żadnych danych do LOU, jeśli Rejestrujący nie dokonał płatności.

Po pomyślnym przydzieleniu kodu LEI, zostanie wysłane potwierdzenie pocztą elektroniczną. Status LEI można sprawdzić na globalnej stronie internetowej GLEIF. Każdy kod LEI jest publikowany w Globalnym Indeksie LEI. Zainteresowane strony mogą uzyskać dostęp do pełnej puli danych LEI i przeszukiwać ją za pomocą internetowej wyszukiwarki LEI opracowanej przez GLEIF.

Odnowienie LEI

Kod LEI jest nadawany Rejestrującemu jednorazowo, a rejestracja kodu LEI musi być następnie aktualizowana i odnawiana co roku, aby zapewnić jego ciągłą ważność. Celem odnowienia jest zapewnienie aktualności informacji o Rejestrującym zawartych w bazie danych GLEIF.

W bazie danych GLEIF można jednorazowo przedłużyć ważność kodu LEI do 12 miesięcy. Należy zauważyć, że jeśli wniosek o odnowienie kodu LEI zostanie przedłużony więcej niż dwa miesiące przed datą wygaśnięcia kodu LEI, przedłużony okres nie zostanie dodany do daty wygaśnięcia kodu LEI, ale zamiast tego będzie ważny przez 12 miesięcy od daty wniosku.

LEI Polska skontaktuje się z Rejestrującym przed upływem 12-miesięcznego okresu utrzymywania, aby przypomnieć Rejestrującemu o konieczności odnowienia LEI. Jednak obowiązek odnowienia kodu LEI spoczywa na Rejestrującym.

LEI Polska zapewnia różne plany subskrypcji w celu odnowienia LEI Rejestrującego. Warunki i opis planów subskrypcji są dostępne na stronie internetowej LEI Polska.

Jeśli rejestrujący zamówi wieloletnią subskrypcję, kod LEI zostanie początkowo wydany na jeden rok, a LEI Polska automatycznie odnowi LEI na kolejne lata. Kiedy wieloletnia Subskrypcja wygaśnie, LEI Polska poinformuje o tym przedstawiciela Rejestrującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu wniosku.

Jeśli Rejestrujący zamówi wieloletnie odnowienie kodu LEI,a następnie uzna, że nie potrzebuje już aktywnego LEI, wieloletnia Subskrypcja może zostać anulowana, ale Rejestrujący nie kwalifikuje się do żadnego zwrotu.

Przeczytaj więcej o procesie odnawiania na naszym blogu.

Transfer LEI

Rejestrujący może przenieść swój LEI z administracji innego usługodawcy w ramach administracji LEI Polska. Nie zmienia to statusu LEI, ponieważ dane nadal znajdują się w bazach danych GLEIF. W wyniku każdego przeniesienia dane referencyjne zostaną zmodyfikowane i zaktualizowane przez LEI Polska. Przy przenoszeniu kodu LEI podlegającego administracji LEI Polska, kod ten nie ulega zmianie.

Aby przenieść LEI, wymagane jest upoważnienie (udzielone w formie listu upoważniającego) do administrowania LEI i płatności za Subskrypcję. Po zakończonym pomyślnie przeniesieniu, dane Rejestrującego będą aktualizowane w bazie danych GLEIF za pośrednictwem LEI Polska. Upoważnienie można w każdej chwili odwołać.

Przeniesienie kodu LEI zajmuje do 7 dni. Aby przyspieszyć proces przeniesienia, transfer kodu LEI do LEI Polska powinien zostać jak najszybciej potwierdzony przez Rejestrującego.

Przeczytaj więcej o procesie przeniesienia na naszym blogu.

Aktualizacja danych LEI

Rejestrujący poinformuje LEI Polska o wszelkich zmianach w zarejestrowanym podmiocie, które będą wymagały zmiany danych referencyjnych LEI, w tym tych wynikających z działań korporacyjnych; na przykład fuzja, rozwiązanie, przejęcie lub inna zmiana w firmie (w tym adres prawny i adres siedziby Rejestrującego oraz ujawnienie bezpośrednich i ostatecznych relacji spółki macierzystej Rejestrującego, gdy ubiega się o LEI). Należy to robić zarówno w sposób ciągły, jak i podczas corocznego odświeżania i ponownej walidacji danych referencyjnych LEI.

Baza danych LEI Polska jest zintegrowana z rejestrami publicznymi, bazą danych GLEIF oraz bazami danych i systemami używanymi przez akredytowane LOU. Podczas procesu odnawiania, LEI Polska automatycznie sprawdza różnice między rejestrem publicznym a bazą danych GLEIF, a jeśli dane uległy zmianie, LEI Polska powiadamia Rejestrującego i aktualizuje dane w bazie danych GLEIF. Jeśli LEI Polska powiadomi Rejestrującego o potrzebie aktualizacji jakichkolwiek danych, a Rejestrujący nie udzieli odpowiedzi przez okres dwóch tygodni, to LEI Polska ma prawo odnowić LEI Rejestrującego bez jego uprzedniej zgody. Jeśli LEI Rejestrującego jest administrowany przez LEI Polska, wszelkie aktualizacje danych Rejestrującego są wykonywane bezpłatnie.

Rejestrujący jest zobowiązany do powiadomienia LEI Polska o zmianach w swoich danych referencyjnych podmiotu prawnego. Zawartość rekordu danych LEI jest nazywana danymi referencyjnymi Rejestrującego. Rejestrujący jest odpowiedzialny za informowanie LEI Polska o aktualizacjach danych referencyjnych podmiotu prawnego. Rejestrujący może zakwestionować kod LEI i / lub dane referencyjne podmiotu prawnego, korzystając ze scentralizowanej usługi online, która jest częścią programu zarządzania jakością danych GLEIF. Zakwestionowanie spowoduje przegląd rekordu przez LEI Polska w celu określenia ważności przedłożonych zaktualizowanych informacji. Weryfikacja i aktualizacje LEI i / lub jego danych referencyjnych podmiotu prawnego wynikające z wyzwań są przetwarzane bezpłatnie przez LEI Polska.

5. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

LEI Polska dołoży wszelkich starań, aby uzyskać LEI dla Rejestrującego, jednakże wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub statutowych, dotyczących usług LEI Polska, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu, bezpieczeństwa, dokładności i nienaruszalności. LEI Polska nie gwarantuje, że LEI spełni wymagania Rejestrującego, ani że informacje dostarczone lub uzyskane za pośrednictwem LEI Polska lub platformy internetowej LEI Polska są w pełni dokładne, wiarygodne lub poprawne.

Rejestrujący rozumie i zgadza się, że LEI Polska nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Rejestrującego ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakąkolwiek utratę zysków, użytkowania, wartości firmy lub danych ani za jakiekolwiek szkody przypadkowe, pośrednie, specjalne, wynikowe lub przykładowe, które wynikną z korzystania lub niemożności korzystania z usług LEI, niezależnie od tego, w jakikolwiek sposób powstaną.

LEI Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub opóźnienia spowodowane czynnikami niezależącymi od LEI Polska. Maksymalna odpowiedzialność LEI Polska jest ograniczona do kwoty równej rocznej opłacie abonamentowej uiszczonej przez Rejestrującego.

LEI Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli status LEI rejestrującego ulegnie zmianie w wyniku działania narzędzia GLEIF do kwestionowania danych. Narzędzie do sprawdzania danych GLEIF oferuje każdemu użytkownikowi danych LEI możliwość uzasadnienia wątpliwości dotyczących spójności referencyjnej między rekordami LEI lub dokładności i kompletności powiązanych danych referencyjnych. Rejestrujący przyjmuje do wiadomości, że status LEI rejestrującego może zostać zakwestionowany przez każdego użytkownika danych LEI.

6. WYPOWIEDZENIE UMOWY / ANULACJE

Zasady LEI Polska dotyczące anulacji oraz zwrotu środków zależą od statusu zamówienia Rejestrującego w momencie, gdy Rejestrujący zrezygnuje z usługi.

  1. Jeżeli Rejestrujący rozpoczął wypełnianie wniosku o LEI, ale nie dokonał płatności, zawsze ma on prawo do anulowania wniosku.
  2. Jeżeli Rejestrujący wypełnił wniosek i dokonał płatności, musi przesłać podpisany dokument autoryzacyjny LEI do LEI Polska w celu potwierdzenia zamówienia. Jeśli Rejestrujący nie wysłał dokumentu i chce anulować zamówienie, musi wysłać e-mail na adres info@lei-polska.pl i w takim przypadku LEI Polska zwróci Rejestrującemu pełną kwotę pieniężną.
  3. Jeżeli Rejestrujący wypełnił wniosek, dokonał płatności i przesłał do LEI Polska podpisany dokument autoryzacyjny LEI w celu potwierdzenia zamówienia, na tym etapie decyzja jest uznawana za ostateczną i nie ma możliwości anulowania zamówienia ani otrzymania zwrotu pieniędzy.

Stosunek umowny między LEI Polska a Rejestrującym obowiązuje przez okres określony w Subskrypcji wybranej przez Rejestrującego. W przypadku cofnięcia przez Rejestrującego upoważnienia udzielonego LEI Polska do świadczenia usług odnowienia i aktualizacji LEI, Umowa między LEI Polska a Rejestrującym zostanie uznana za rozwiązaną.

LEI Polska może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie za powiadomieniem Rejestrującego. Rozwiązanie Umowy przez LEI Polska nie ma wpływu na status LEI rejestrującego.

7. WARUNKI KOŃCOWE

Rejestrujący zgadza się, że wszystkie publiczne dane referencyjne przechwycone i otrzymane przez LEI Polska w ramach wszelkich procesów rejestracji i due diligence zostaną natychmiast opublikowane i możliwe do przeszukiwania w bazach danych GLEIF, stosownie do przypadku.

Dokument przedstawiający aktualne Warunki można zawsze znaleźć na stronach internetowych LEI Polska. Niniejsze Warunki mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie. Rejestrujący zostanie poinformowany o wszelkich istotnych zmianach.

Rejestrujący jest zobowiązany do korzystania z usług LEI Polska w dobrej wierze, a LEI Polska działa odpowiednio. Wszelkie spory między Rejestrującym a LEI Polska należy najpierw podjąć w drodze negocjacji.

Relacje między Rejestrującym a LEI Polska są regulowane przez polskie prawo. W okolicznościach, w których nie można osiągnąć porozumienia, spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy siedzibie LEI Polska.

Procedura reklamacyjna. Jeżeli Rejestrujący chciałby ponownie złożyć reklamację LEI Polska na usługi, Abonent powinien wysłać pisemną prośbę na adres e-mail info@lei-polska.pl podając nazwę swojej firmy i numer zamówienia. LEI Polska rozpatrzy wszystkie reklamacje w ciągu 30 dni i udzieli pisemnej odpowiedzi na e-mail Rejestrującego.